Børnemiljøvurdering

Her kan du læse om vores børnemiljøvurdering i Bygger'n og Kvarterklubben.

Planlægning af forløbet (1)

Der findes mange forskellige måder at lave BMV på (iagttagelse, interview, foto, m.m.).

Vi har fundet vores “værktøj” på DCUMs hjemmeside og lavet små ændringer og tilføjet nogle spørgsmål, så det passer bedre til vores målgruppe. (Dansk Center for Undervisningsmiljø).

“Hvordan har du det i dit fritidshjem?” er lavet om til ”Hvordan har du det på Bygger´n & kvarterklubben”

Kortlægningsfasen (2)

Skemaet kan udfyldes af hvert enkelt barn direkte på nettet, hvorefter der automatisk bliver lavet en samlet vurdering dækkende for gruppen eller institutionen. (Det vælger man selv).

Vi har valgt at printe skemaet ud og lavet ændringer i skemaet og hver enkelte barn som deltaget i undersøgelsen har fået en kopi hvor de selv har udfyldt og afleveret. De har fået vejledning af personale omkring tvivls/afklarende spørgsmål.

Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø.

Beskrivefasen (3)

Vi bruger “opsamlingsskema” fra DCUM, hvor personalet skal forholde sig til det datamateriale, der blev indsamlet i kortlægningsfasen i et forsøg på at tolke ”børnenes stemmer”.

Spørgsmål som kan hjælpe med at afdække, hvilke områder der skiller sig ud:

 • Hvad fungerer godt, og hvad fungerer ikke så godt?
 • Hvad viste materialet af typiske situationer og afvigelser her fra?
 • Hvilke modsætninger var der?

Dernæst forholder man sig undrende og spørgende til datamaterialet ved at stille spørgsmål som:

 • Hvad er anderledes, end vi havde forventet?
 • Hvad er det vigtigste, som vi iagttog/hørte fra børnene?
 • Hvad blev vi inspireret til ved at indtage børnenes perspektiv?

Handlingsplan (4)

Det skal fremgå, hvordan vi vil udvikle børnemiljøet på bestemte områder.

Vi skal angive rækkefølge og tidsramme for, hvilke løsninger, vi vil iværksætte i relation til de forhold, der ikke fungerer hensigtsmæssigt. Vi skal prioritere vores tiltag, så de væsentligste gennemføres først.

Desuden skal vi redegøre for, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af tiltagene, og hvornår de skal være gennemført.

Opfølgning (5)

I den sidste fase skal vi se på, hvordan det gik med de tiltag, vi satte i værk, og om løsningerne fungerer tilfredsstillende.

Vi skal følge op på de enkelte tiltag – opnåede vi det, vi ønskede?

Forløbet og resultatet

I januar måned gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med børnemiljøvurderingen (BMV).

Bygger´n & Kvarterklubbens 27 bruger, 13 drenge og 14 piger mellem 6-18 år, besvarede 68 spørgsmål. Svarmulighederne bestod af et smileysystem, hvor børn & unge kunne vælge mellem 3 forskellige ansigter. De blev vejledt af en voksen omkring eventuelle tvivls/afklarende spørgsmål.

Spørgsmålene var inddelt i følgende emner: 

Emne Point
Generel tilfredshed 7,8
Dig og de andre på Bygger’n & Kvarterklubben 6,4
De voksne på Bygger’n & Kvarterklubben 8,2
Drilleri og mobning 5,1
Rammer 6,2
Sikkerhed 5,6
Helbred og velbefindende 6,4
Mobbestop 7,1
Spisemuligheder 6,9

Point

Pointtildelingen er en integreret del af Børnemiljøtermometeret og bygger på en vægtning af hvert spørgsmål og svar i relation til det overordnede emne. Pointfordelingen må dog på ingen måde afholde os fra selv fra at vurdere resultaterne.

Pointene ligger på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. Et søjlediagram over pointtallene for hvert emne gør det let at se, hvor vores institution klarer sig godt, og hvor en indsats er påkrævet.

Vi er som Bygger’n & Kvarterklubbens personale glade for resultatet, der viser os, at vores bruger faktisk er rigtigt tilfredse med at gå på Bygger’n & Kvarterklubben. Der er selvfølgelig nuancer, men svarene er også subjektive og vi er Ikke en almindelig daginstitution men en offentlig legeplads.

Ud af undersøgelsen kan vi blandt andet se at vores bruger:

 • Er glade for at gå på Bygger’n & Kvarterklubben (78,5 %)
 • Har der godt med de voksne i huset (82,2 %)
 • Synes at de kan få hjælp os når de har brug for det (74 %)
 • Synes vi fortæller til dem når de gør noget godt (78%)
 • Synes vi hilser på dem, når de kommer på Bygger´n & Kvarterklubben (96,5 %)
 • Har nogle gode venner / ikke føler sige alene (89,2 /96,5%)
 • Kan lide de andre børn/nogle stykker (60,7/39,3 %)
 • Synes at de er sjovt at gå Bygger’n & Kvarterklubben (78,5 %)
 • Synes at det er let at finde nogen at være sammen med / og ikke føler sig bliver holdt udenfor(64 % /86 %)
 • Synes at vi hjælper dem, når de bliver drillet (83)
 • Synes at de kan få hjælp af os når de er brug for det / og Synes at vi laver noget sjovt sammen med dem / og laver nogle spændende ting (78 / 7o %)
 • Synes at de laver sommetider noget som de har aldrig prøvet før (89 %)
 • Synes at de har noget give sig til når de er inde / og ude (92,5 /96 %)

Bygger’n & Kvarterklubbens fysiske rammer dvs. både indendørs og udendørs arealer tilgodeser langt de fleste børn og unges behov/ønsker.

Der er også områder, hvor %-scoren ikke er så høj, og det giver os et fingerpeg om, hvor der fremover skal arbejdes mere målrettet, for at børnene får det optimale ud af deres hverdag på Bygger'n &kvarterklubben.

 • 82.1 % af vores bruger synes at de taler grimt til hinanden
 • 52,2 % ved ikke om de andre børn og unge kan lide dem
 • 82 % af vores bruger oplever nogen gange at de får skældt ud
 • 61.5 % ved ikke om hvad de skal gøre hvis der udbryder brand.
 • 48 % er vores bruger synes at toiletterne nogenlunde er i orden hvor 22 % synes ikke det er i orden
 • 65 % af vores bruger mener, at der er for meget støj/larm i huset.

I kategorien drilleri og mobning har vi konstant i fokus. Efter undersøgelsen har vi begyndt at gøre en ekstra  indsats. Vi arbejder på en mobningspolitik i bygger´n og kvarterklubben. Vi har dialog med vores brugere om mobning og griber ind, så snart vi oplever, der er en form for mobning og /eller drilleri. Vi opfordrer vores bruger  til at acceptere hinanden og respektere hinandens grænser. Vores bruger er blevet bedre til at henvende os hvis de bliver udsat for en form for mobning og / eller drilleri.  I denne forbindelse kan også nævnes, at vi har haft stor fokus på de unges sprogbrug og konfliktløsning samt empati. Vi oplever, at de unge tænker mere over måden at agere på og bestræber sig på at lave om på tingene, og det har givet sig udslag i færre konflikter end tidligere. Dog er det stadigvæk en daglig udfordring, at få dem til at bruge et ”pænere” sprog brug. I vores daglige arbejde lægger vi stor vægt på nærvær og dialog. Vi støtter den enkelte i opbygningen af et socialt netværk. Via vores dagligdag og forskellige planlagte aktiviteter prøver vi at skabe en speciel atmosfære i huset, som virker socialiserende og opdragende såvel på den enkelte som på gruppen indbyrdes. Vi er lydhøre over for børn og unges ønsker og tilrettelægger derfor Bygger'ns virksomhed efter det aktuelle behov. Vi lægger stor vægt på, at børn og unge lærer at vise hensyn til andre samt at tage ansvar for egne handlinger.

Vi er også blevet mere opmærksomme på at vores bruges oplevelse af skældt ud.

Omkring helbred/velbefindende var der spørgsmål om at have ondt i hovedet, maven eller andre steder i kroppen, og det at være træt når barnet var på fritidshjem. 32 % af vores bruger, at de nogle gange havde ondt diverse steder/var trætte.

Vi må håbe, at vores fælles tiltag om general trivsel, sund kost, motion, søvn med mere kan afhjælpe problemerne.

I forhold til sikkerhed kan vi ikke undgå at vores bruger komme til skade, da vi har meget udenomsplads med BMX-bane, street-areal, rampe og fodboldbane og prioriterer udendørs aktiviteter meget højt. 88 % er vores bruger mener at vi er gode til at forklare dem hvordan de skal gøre når de er med til at lave ting med værktøj eller redskaber, så de ikke kommer til skade. Vi er nu meget opmærksomme omkring problematikken om tilfælde af brand. Vi er ved at arbejde på en evakueringsplan og derefter skal afholdes brandøvelser.

I forhold til toiletterne er vi begyndt at tjekke efter ret ofte. Vi har fået opsat en varmtvandsbeholder ved børnenes toilet, så der er varmt vand til at få vasket sine hænder i. 

I forholde til støj/larm i huset arbejder vi på at få en tilbygning til Bygger`n, så vi kan få et rum, hvor der vil være fred og ro, så vi kan hjælpe de unge med at lave lektier og som kan bruges, hvis der er unge der har behov for at kunne sidde i ro og slappe af.