Aftale 2015 - 2016

1. Indledning

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

Denne aftale gælder fra januar 2015 til december 2016, og aftalen er indgået mellem Jennumparkens fritidshjem og Randers Byråd.

2. Aftaleenheden

I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2015.

Kontaktinformation

Institution

Jennumparkens fritidshjem

Institutionstype

Fritidshjem og klub

Adresse

Gl. Jennumvej 2

8930 Randers NØ

Tlf.

89159450

E-mail

Jennumparken.fritidshjem@randers.dk

Leder

Birgitte Kaas Sørensen

 

Lovgrundlag

Aftaleenheden drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

 

Økonomi

Tabel over indtægter og udgifter for Jennumparkens fritidshjem (i kr.):

2015-priser

Budget 2015

Personale

3.376.290

Materiale- og aktivitetsudgifter

276.093

IT, inventar og materiel

 

Grunde og bygninger

254.739

Indtægter

 

Total

3.907.121

Tabellen viser budgettet for 2015. Budgettet består af posterne: Personale, materiale- og aktivitetsudgifter, IT, grunde og bygninger. Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort.

3. Udviklingsmål for institutionen

Udviklingsmål

Sammenhænge i forbindelse med overgange, sprogarbejde og forældredeltagelse.

 

Baggrund

Temaet for aftalerne for Børn, Skole og Kultur området i perioden 2015 - 2016 er ”Sammenhænge”.

Det er vores ønske at synliggøre og understøtte arbejdet med at sikre sammenhængene i opgaveløsningen for børn og deres familier, så børn og familier i Randers Kommune oplever en sammenhæng i barnets opvækst, der sikrer barnet et bredt fundament videre i livet.

Dette understøttes blandt andet af, at fagpersonalet omkring børnene har en indsigt, viden og forståelse for andre fagprofessionelles arbejde, og er interesserede i at samarbejde og udvikle opgaveløsningen med andre, til gavn for barnet og familien.

Under den overordnede overskrift ”sammenhænge” har vi valgt temaet Sprog og sproglig udvikling. Vi har et ønske om at have et øget fokus på understøttelse af børns sprog og sproglige udvikling, da forskning viser, at de børn, der har et veludviklet nuanceret sprog, klarer sig bedre i skolen.

Vi vil igennem vores pædagogiske arbejde, aktiviteter og nye tiltag i løbet af 2015 – 16 synliggøre, hvordan arbejdet med sammenhænge, overgange, sprogarbejde og forældredeltagelse får en betydning for det daglige arbejde med børn og deres familier og børnenes fremtidige uddannelsesmuligheder.

Vi har i forvejen et tæt samarbejde med daginstitutionerne i området.  Dette samarbejde vil vi i udvide til også at omfatte Nørrevangsskolen og i fællesskab iværksætte nye tiltag, der sikrer sammenhænge, bedre overgange, forældreinddragelse og styrker børnenes sproglige udvikling.

Styrk sproget henvender sig primært til børn og familier med andet modersmål end dansk, men vi kan se at aktiviteterne og ideerne udmærker sig til alle, så derfor vil vi bruge den ny viden, til at iværksætte nye tiltag. Vi vil skabe sammenhænge ved at udarbejde en fælles overgangsprocedure der giver en sammenhæng i børnenes skift mellem institutionstyperne, og inddrage børn og forældre, så de oplever en fælles interesse i at skabe de bedste vilkår for børnene:

Siden foråret 2014 har vi deltaget i Projekt ”Styrk Sproget”, hvor vi i forvejen samarbejder med andre aftaleenheder i Nordbyen og hvor et af temaerne netop er sammenhæng.  Via dette har vi indgået en aftale om at fortsætte dette samarbejde under aftalemål, så vi derved skaber sammenhænge for børn, forældre og personale.

Aftaleenhederne som indgår i samarbejdet er: Nørrevangsskolen, Glentevejens Børnehave og fritidshjem, KFUM´s institutioner, Jennumparkens fritidshjem og Lions Børnehus. 

Målgruppen er Børn, unge, i alderen 0 – 18 år og deres forældre, bosiddende i Nordbyen.

 

Initiativer

Nedenfor beskrives institutionens initiativer i forhold til udviklingsmålet.

  • Overgange: Udvikling af procedure for bedre overgange mellem vuggestue, børnehave, fritidshjem og skole
  • Opmærksomhed på børns sproglige udvikling ud fra fælles mål institutionerne i mellem
  • ·Øget fokus på forældredeltagelse
4. Evaluering af aftalen

Aftalen evalueres medio 2016 med en markedsplads, hvor alle aftaleenheder på stande og i plenum informerer om effekterne og erfaringerne fra arbejdet med aftalemålene.

Formålet med evalueringen er at opsamle, evaluere og formidle institutionens resultater og effekter af arbejdet med udviklingsmålet. Det er ligeledes hensigten at skabe grundlag for en vidensbaseret dialog internt i institutionen, institutionerne imellem samt med forvaltningen i forhold til det opstillede udviklingsmål.

Der er opsat tre overordnede effektmål, som alle aftaleenheder i Børn, Skole og Kultur arbejder ud fra:

  • Børn og unge oplever at de bliver inddraget aktivt i sammenhænge, de indgår i.
  • Familierne oplever, at de forskellige institutioner har et anerkendende børn og ungeperspektiv med fokus på ressourcer og potentialer.
  • Der er udarbejdet standarder omkring den enkelte institutions arbejde med sammenhænge. Med standarder menes en beskrivelse af procedurer der sikrer sammenhænge omkring og for barnet, den unge og forældrene

Derudover har den enkelte aftaleenhed opstillet følgende effektmål i forhold til det konkrete aftalemål:

  • Spørgeskemaer til forældre. At forældre oplever sig aktivt inddraget
  • Børneinterviews
  • Sprogtest
  • Måling af forældrefremmøde og forældredeltagelse.