5. Midtvejsevaluering og efterfølgende fokusområde

Midtvejsevaluering 2012

Fritidshjemmet

Gennem det daglige pædagogiske arbejde med børnene på fritidshjemmet, hvor vi tager udgangspunkt i det nære, trygge, overskuelige og omsorgsfulde, mener vi, at have opbygget et inkluderende miljø for vores børn. Der hersker en positiv ånd i huset, hvor især glæde og humor er to vigtige omdrejningspunkter. Denne gode atmosfære virker socialiserende og opdragende såvel på det enkelte barn som på børnene indbyrdes. På trods af vores børns mange og forskelligartede opvækstbetingelser/vilkår evner de at rumme/inkludere hinanden og eksklusion forefindes stort set ikke.

En anden væsentlig faktor, der fremmer inklusionen, er samarbejdet omkring indskolingen.

Vi underviser børnene i ti timer om ugen på fritidshjemmet. I et tæt samarbejde med indskolingslæreren har vi igennem de sidste to år fundet frem til en indskolingsmodel, som vores børn profiterer meget af.

I vores midtvejsevaluering har vi brugt spørgsmålene som nævnt ovenstående under punktet ”Succeskriterier”

Ud fra svarene ser vi, at børnene føler sig som en del af fællesskabet.

De indgår nemt i relationer til de andre børn og føler sig set og hørt.

Fremadrettet vil vi tage udgangspunkt i de samme spørgsmål. For at sikre inklusion af børnene bedst muligt vil vi i samarbejde med dem lave en plan for at videreudvikle dette koncept.

 

Sangaktiviteter på institutionen

Fritidshjemmet har 3 kor – tre forskellige sangaktiviteter.

Pigekoret, som startede i 2008 i forbindelse med Sangens år

Granhuskoret, som startede i august 2010 i forbindelse med indskolingen.

Børnekoret, som startede marts 2011 i samarbejde med ”Forskellighed på Tværs”

Vi tog hul på sangaktiviteter fordi vi havde stor lyst til det, men også ud fra en videnskabelig undersøgelse, der viser følgende:

Det er vigtigt at sætte fællessang på dagsordenen, da det har stor betydning for kroppens fysiske – og psykiske tilstand.

  • Sang fremmer en dybere vejrtrækning og hermed en bedre iltning af blodet. Det har positiv virkning på kredsløb og stofskifte og medfører afslapning af spændte muskler.
  • Sang fremmer produktionen af hormoner, som har indflydelse på vores fornemmelse af at have det godt.
  • Musik skærper indlæringsevnen og styrker de sociale kompetencer. Sangen styrker børns identitet og modner dem i samspil med andre.
  • Sang har positiv indvirkning på immunforsvar og lykkefølelse.

Som nævnt ovenfor startede vi sangaktiviteter i den mere strukturerede form i 2008. For børnene på institutionen er sangen er blevet et naturligt omdrejningspunkt for inklusionen. Det er en dynamisk og vedvarende proces, hvori børnene trives og oplever sig værdifulde i fællesskabet. De deltager aktivt og skaber positive sociale relationer på tværs af aldersgrupper og til voksne. De udvikler egne potentialer og får et højt læringsmæssigt udbytte. Aktiviteter omkring sang giver tydeligvis muligheder til de børn, som er i faregruppen for marginalisering og eksklusion.

Vi arbejder videre med sangen, som er så givende for udviklingen, fællesskabet og inklusionen!

 

Juniorklubben

Arbejdet i juniorklubben tager udgangspunkt i institutionens udviklingsmål i det nære, trygge, overskuelige og omsorgsfulde.  

Vi har stor opmærksomhed på hvordan børnene begår sig rent socialt - børnenes omsorg for hinanden, drillerier og mobning, hvordan behandler de hinanden og på sproget.

Dagligdage er fyldt med humor og glæde, og der er generelt en positiv ånd.

Vi sikrer, at børnene bliver set og hørt, og at betingelser er til stede for deltagelse i aktiviteter. Vi anerkender børnene for det de kan og vil og er opmærksomme på børnenes plads i fællesskabet. Vi har fokus på, hvad børnene kan lære af hinanden.

Guidning og gode rollemodeller:

Vi bruger meget tid på at guide børnene. Vores dagligdag rummer en stor del af ”at putte i rygsækken” det er basale ting, som der her er tale om.

Tværfagligt samarbejde:

Vi prøver at opretholde en god kontakt og at fastholde det gode samarbejde mellem fritidshjem og skole.

Forældreinddragelse:

I denne forbindelse er kontakten til forældrene af stor betydning – det er vigtigt, at vi rummer og afsætter tid til at tage dialog og snakke med forældrene, så omdrejningspunktet altid er fokus på barnet.

”Vi er det sidste led - de er på vej ud”

(betydende, at vi som det sidste led er en vigtig faktor, der kan være med til at præge børnene)

 

Bygger’n

På Bygger`n kommer der dagligt børn og unge i alderen 6 – 18 år. Den store aldersspredning kunne godt være problematisk, men alle opfordres til at give plads til hinanden og de voksne motiverer de store til at tage hånd om de yngste.

Interesserne blandt  børn og unge er også meget forskellige. På Bygger`n kommer alle slags børn. Dette er lige fra svære specialklasseelever, til unge der går på elitesports linjer. Der arbejdes på, at Bygger`n er et sted der rummer alle, og alle bliver set som ligeværdige. Der indbydes til, at man er sammen på kryds og tværs af alder, nationalitet og formåen.

Pr. 1/5 2012 har vi 12 forskellige nationaliteter repræsenteret på Bygger`n og dermed også 12 forskellige talte sprog. For at undgå nogle former for sproglig eksklusion, er det et krav, at der kun tales dansk.

I hverdagen opfordres brugerne til at deltage i forskellige beslutninger. Det kan fx være: aktiviteter, indkøb el. hvad der skal på menuen. Tankerne bag denne medbestemmelse er blandt andet, at ungerne opnår en ansvarsfølelse over for Bygger`n, og en følelse af at være en vigtig del af en gruppe.

Bygger`n bruges ofte som udflugtsmål af andre institutioner Stedet bliver også brugt af mange unge, som hovedsageligt kommer pga. skaterparken. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne, og alle de faste brugere opfordres til at hjælpe de besøgende godt til rette.

I overskrifter kan man sige at Bygger`n er et sted fyldt med GLÆDE, POSITIVITET og HUMOR, med plads til FORSKELLIGHEDER og RUMMELIGHED.

 

Fremadrettet fokusområde – Forældresamarbejde/ressourcer

Fra september vil vi arbejde med forældresamarbejde/ressourcer.

Dette tema tager udgangspunkt i Børn- og ungepolitikken, Vision 2017, Budget 2012-2015, kvalitetsrapporten på skoleområdet og regeringsgrundlaget.

Vi inddrager forældre i planlægningen af forløbet på et forældremøde i september.

Oplægget vil være følgende:

Af regeringsgrundlaget lægges der op til, at børnene skal være undervisningsparate. Børnene skal møde veludhvilede og velforberedte i skole, og det drøftes, hvorvidt skolen/institutionen kan / skal stille større krav til børnene og forældrene. Skolen/institutionen og forældre har et ansvar for i fællesskab at kvalificere alle børn til at agere hensynsfuldt og ansvarligt og til at være demokratiske medborgere (Vision 2017). Forældrene besidder en lang række ressourcer, som der ved involvering på den rette måde, kan medvirke til nye samarbejdsrelationer og i sidste ende øget læring for børnene.

Det videre arbejde vil tage udgangspunkt i de beslutninger, der tages på forældremødet.

Vi vil inddrage samarbejdspartnere i området, som kan være med til at formidle vigtigheden af forældrenes ansvar omkring forældrerollen, så vi i samarbejde kan støtte familierne i forhold til dette.

Succeskriterier:  At forældrene involverer sig i børnenes dagligdag og  tager større ansvar omkring kost, trivsel og opdragelse.